بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

بیمارستان بوعلی تهران به جهت رفاه حال بیماران و رضایتمندی مراجعین محترم با بیشتر بیمه های پایه و تکمیلی قرارداد دارد.