معاونت توسعه

معاونت توسعه

مهندس اسماعیل نواربافی

 

مهندس اسماعیل نواربافی از تاریخ 99/2/20 تا کنون با صدور حکمی از سوی دکتر ابطحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بیمارستان بوعلی تهران منصوب گردید.