CTscan و MRI

CTscan  و  MRI

MRI با و بدون تزریق ماده حاجب از کلیه اندام ها

MRI  پستان به صورت پروتکل های اختصاصی

MRI مغز، کاروئید، آئورت وپریفرال، کلیه 

MR-Spectroscopy 

Venography مغز و کبد

Diff –Perfusion