بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان

 

این واحد با مدیریت جناب آقای یوسف بخشی کارشناس بهداشت حرفه ای اداره می گردد.

موقعیت واحد بهداشت حرفه ای در ساختمان شماره 3 و جنب اداره تغذیه و بهداشت محیط قرار دارد.

از آنجایی که بیمارستان متشکل از شغل های فراوانی می باشد و جهت تکریم پرسنل واحد بهداشت حرفه ای این بیمارستان با مدیریت آقایی بخشی را ه اندازی و در حال فعالیت است.

اقدامات در حال انجام این واحد از قبیل ذیل می باشد:

  • شناسایی خطرات محیط کار.
  • ارزیابی ریسک های موجود در محیط کار.
  • انجام معاینات در بدو ورود و دره ای.
  • آموزش های مداوم برای پرسنل.
  • بازدیدهای دوره ای.
  • و سایر اقدامات مورد نیاز.

 

تلفن واحد بهداشت حرفه ای:     203