اداره خدمات

اداره خدمات

این واحد با مسئولیت جناب آقای بهروز ساعد با تعداد 70 نفر نیروی خدماتی آقا و خانم اداره می گردد.

از آنجایی که نظافت بخش های بیمارستان از اهم امورات هر بیمارستانی می باشد تا بیماران با عفونت های بیمارستانی مواجه نشوند، تمامی نیروهایی که در استخدام این واحد می باشند از نیروهای متعهد و کارآزموده می باشند.

موقعیت اداره خدمات روبروی ساختمان شماره سه و پشت بخش آنژیوگرافی جنب واحد تدارکات می باشد.

به علت حساسیت کار نظافتی بیمارستان، همیشه اداره خدمات موضوع رسیدگی به مشکلات نیروهای عزیز خدماتی را سرلوحه خود قرارداده است تا نیروهای خدماتی با انرژی کار خود را به انجام برسانند. در همین راستا تمامی امکانات رفاهی که نیروهای خدماتی به آن نیاز دارند، مانند: حمام، لباس تمیز و سایر لوازم در اختیار آنان قرارداده می شود.

اواحد های نقلیه، تلفنخانه، انژی و فضای سبز نیر زیر مجموعه واحد خدمات می باشد.

شماره تلفن اداره خدمات:     336

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی تهران