اورژانس

اورژانس

وصل خون، وصل سرم
کشیدن بخیه
کشیدن سوندفولی
تعویض پانسمان
الکتروهای سرپایی
تزریقات
خدمات ارتوپدی (کمک به پزشک ارتوپد جهت گچ گیری ، خارج کردن پین و...) و باز کردن گچ سونداژ فولی
ارائه 9 خدمات به بیماران اطفال مانند ( تن شویه ، گذاشتن بخور و ....)

قسمت های مختلف دپارتمان اورژانس:

اتاق تریاژ
اتاق کد ( عملیات احیاء قلبی ریوی مغزی)
 اتاق عمل
 اتاق گچ گیری
اتاق بیماران تحت نظر ( بانوان و آقایان)
نحوه پذیرش بیماران 

پذیرش بیماران در طول ساعات شبانه روز قابل انجام است.