مدارک پزشکی

مدارک پزشکی

اداره مدیریت اطلاعات سلامت (پذیرش ومدارک پزشکی)

شامل واحدهای:

 1-پذیرش (سرپایی ،بستری واورژانس)

2-آمار واطلاعات

3-کدگزاری بیماریها واقدامات درمانی

4-بایگانی مدارک پزشکی

1 - پذیرش

الف:پذیرش سرپایی

واحد پذیرش سرپایی درمانگاهها درمحل سالن انتظار درمانگاه همه روزه (بجز روزهای جمعه وتعطیلات رسمی)  از ساعت 7:15 تا 12 ظهر (درمانگاه شیفت صبح) پذیرای مراجعین وبیماران طبق برنامه هفتگی حضور پزشکان  حاذق ومجرب متخصص وفوق تخصص   میباشد.همچنین با توجه به برنامه هفتگی درمانگاهها درمانگاه شیفت عصر از ساعت 14 لغایت 16 در برخی از تخصص ها   فعال میباشد.

ب :پذیرش بستری

 پذیرش بستری شیفت صبح(از ساعت 7:30 لغایت 14)آماده جهت بستری بیماران ارجاع شده از سوی پزشکان متخصص وفوق تخصص بیمارستان بوعلی می باشد.

ج :پذیرش اورژانس

 در محل ورودی ساختمان اورژانس (سمت چپ)بصورت شبانه روزی و24 ساعته در خدمت تمامی مراجعین وبیماران می باشد.

2-آمار واطلاعات

تهیه آمار وگزارشات ,وشاخص های آماری (درمانی )از طریق برنامه نرم افزاربیمارستانی   HIS وارایه به مسئولین محترم بیمارستان ودانشگاه از اهم وظایف این واحد می باشد.

3-کد گزاری

استخراج وثبت کدهای بیماریها واقدامات درمانی با استفاده از کتب ICD10  و  ICD 9 CM در برنامه نرم افزاریHIS .جهت استفاده در تحقیقات وپژوهش وپایان نامه دانشجویان واساتید محترم بیمارستان .

-4بایگانی مدارک پزشکی

دریافت وتحویل پرونده ها ومرتب نمودن اوراق وفرم ها وبررسی وممیزی پرونده ها جهت رفع اشکالات ونواقص بعد از ترخیص بیماران سپس در مرحله پس از کد گزاری فایل نمودن در بایگانی را شامل میشود.همچنین ارایه پرونده ها در قبال اخذ رسید به بخش ها وپیگیری جهت عودت آنها از وظایف این واحد بشمار میرود.

توضیح اینکه واحدهای آمار ،کد گزاری وبایگانی در انتهای بیمارستان ،طبقه فوقانی ساختمان فیزیوتراپی در خدمت مراجعین محترم می باشد.