تغذیه و آشپزخانه

تغذیه و آشپزخانه

واحدمدیریت خدمات غذایی  :

واحد تغذیه دراین بیمارستان شامل دفتر مدیریت خدمات غذایی  و آشپزخانه ، آبدارخانه می باشد.

ساختار فیزیکی واحد تغذیه:

از نظر محل استقرار واحد تغذیه مشتمل بر دفتر مدیریت خدمات غذایی  در ورودی ساختمان شماره 3 و  آشپزخانه ، در قسمت انتهایی بیمارستان (ضلع جنوبی) ودر مجاورت انبارملزومات و یک آبدارخانه مربوط به توزیع غذا در زیر زمین ساختمان شماره 4 مابین بخش آسی یو ودیالیز واقع شده است.

-3خطوط تلفن وداخلی های واحد مدیریت خدمات غذایی :

واحد مدیریت خدمات غذایی در این بیمارستان دارای دو خط تلفن می باشد.

یک خط با شماره داخلی ...203.. مربوط به دفتر مدیریت خدمات غذایی  و یک خط با شماره داخلی .....219 مربوط به واحد آشپزخانه می باشد.