بیمه آسیا

بیمه آسیا

مراجعین محترم می توانند جهت دریافت معرفی نامه درمانی با در دست داشتن کد ملی و دستور بستری از باجه های پذیرش بیماران بیمارستان بوعلی اقدام نمایند.

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی