بیمه بانک تجارت

بیمه بانک تجارت

هزینه های درمان اعم از سرپایی و بستری در بخش های تشخیصی و درمانی بیمارستان بوعلی به صورت رایگان صورت می گیرد و نیازی به دریافت معرفی نامه نمی باشد.

اداره جبران خدمات : تهران، خیابان طالقانی ، بین ولیعصر و حافظ ، شماره 428 طبقه اول

کد پستی : 1591814451

تلفن : 66483467

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی