بیمه پارسیان

بیمه پارسیان

تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان ولیعصر و خیابان جردن، جنب پل هوایی.

 

»»» حداکثر مهلت تحویل اسناد در مورد هزینه‌های بیمارستانی پنج ماه از تاریخ انجام هزینه مربوطه می‌باشد.
»»» بعداز انقضای این مدت پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه پارسیان امکان پذیر نخواهد بود.

 

 اقدمات لازم جهت استفاده از خدمات درمانی :
 الف) دریافت خدمات درمانی بستری در بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه پارسیان

 بیمه پارسیان جهت تسهیل در دریافت خدمات درمانی، اقدام به انعقاد قرارداد همکاری با تعدادی از مراکز درمانی و بیمارستان های سراسر کشور نموده است. معرفی‌نامه بستری در بیمارستان‌ به شرح ذیل عمل کنید:

darmanF1.jpg 

 

 ب) دریافت خدمات درمانی بستری در بیمارستان‌های غیر طرف قرارداد بیمه پارسیان

 در صورتی که از بیمارستانهای غیر طرف قرارداد بیمه پارسیان خدمات درمانی دریافت نمائید جهت دریافت هزینه های خود به شرح زیر عمل کنید:

 darmanF2.jpg

هزینه های زیر خارج از تعهدات این بیمه نامه می باشد:

1-     زایمان اعم از طبیعی و سزارین

2-     سقط جنین عمدی

3-     کلیه هزینه های سرپایی

4-     رفع عیوب انکساری چشم (نظیر جراحی لیزیک)

5-     هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی و از کار افتادگی کلی

6-     بیماریهای روانی سایکوتیک (جنون)

7-     اعمال جراحی به منظور زیبایی (مگر ناشی از حادثه در طی مدت بیمه)

8-     جراحی فک (مگر در مارد شکستگی فک و تومور فک)

9-     جراحی لثه و دندانپزشکی

10- درمان نازایی و ناباروری (لقاح مصنوعی )‌ و عقیم سازی

11- هزینه اتاق خصوصی و همراه بیمار بستری شده در بیمارستان

12- بیماریهای مادرزادی مگر در مواردی که جنبه درمانی داشته و به تایید پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد

13- خودکشی و اعمال مجرمانه

14- ترک اعتیاد

 

نحوه محاسبه هزینه درمان :

هزینه های درمانی با توجه به تعهدات ارائه شده توسط بیمه گر در هر بیمه نامه و با کسر فرانشیز مندرج در قرارداد و بر اساس اعمال تعرفه مورد عمل بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود .

 

الف ) خدمات تشخیصی:

 مانند: سونوگرافی ، اسکن ، آندوسکوپی ، تست ورزش نوارعصب عضله

1-      اصل فاکتور یا صورتحساب ( کپی برابر اصل یا المثنی غیر قابل پرداخت است )

2-      دستور پزشک معالج ( در صورتیکه بیمه شده از دفترچه بیمه استفاده نکرده باشد )

3-      کپی گزارش ( جواب )‌سونوگرافی ، MRI ،آندوسکوپی و. . .

ب) جراحی های مجاز سرپائی ، لیزرتراپی و شکستگی ها :

1-      اصل گواهی پزشک مبنی برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذکرنام بیمار و تاریخ مراجعه

2-      عکس رادیو گرافی در مورد شکستگی ها

ج) هزینه های بیمارستانی :

 الف ) بیمارستانهای خصوصی

1-      اصل صورتحساب بیمارستان با مهروامضاء حسابداری (مالی) وگواهی مبلغ پرداخت شده توسط بیمار

2-      اصل کلیه مدارک بیمارستانی مانندشرح عمل جراحی ،گواهی بیهوشی ،گواهی ویزیت ها ،نسخ دارویی

آزمایشگاه و...(درصورتیکه بیمه شده به بیمارستان طرف قرارداد با بیمه گراول مراجعه کرده باشد به عبارت

دیگرازدفترچه بیمه خودبرای بستری استفاده کرده باشد کپی برابراصل این مدارک قابل قبول می باشد)

 ب ) بیمارستانهای دولتی

    1-  اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهرحسابداری وگواهی مبلغ پرداختی توسط بیمار

    2- کپی خلاصه پرونده یا شرح عمل

تبصره : در صورتیکه بیمه شده به بیمارستانهای خصوصی غیر طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه مراجعه کرده و تمایل داشته باشد سهم این سازمانها (تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، ارتش) را دریافت کند ابتدا باید مدارک بیمارستانی را به سازمانهای ذکر شده ارائه داده درنهایت کپی برابر اصل مدارک به همراه کپی چک صادر شده رابه این شرکت ارسال نماید . بدیهی است درصورت ارسال مدارک بیمارستانی به این شرکت و صدور چک بازپس گرفتن مدارک جهت ارائه به سازمانهای بیمه گرپایه امکان پذیرنمی باشد.

............................................................................................................................................................................

مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه بیمارستانی جهت بیمه شدگان :

1.معرفی نامه شرکت بیمه گذار مبنی بر اشتغال بیمه شد

2.نسخه پزشک متخصص مبنی بر بستری شدن در بیمارستانهای طرف قرارداد با ذکر علت بستری

3.کپی کارت درمان تکمیلی و دفترچه بیمه

4.کپی صفحه اول و دوم شناسنامه (فقط جهت هزینه زایمان)

 

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی