بیمه ما

بیمه ما

آدرس شعبه مرکزی: میدان ونک، خیابان ونک

 

گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی مورد نیاز

  1. مدرک شناسایی عکس دار معتبر (کارت ملی یا شناسنامه)

  2. مدرک شناسایی عکس دار معتبر (کارت ملی یا شناسنامه)

  3. اصل شناسنامه فرزندان مونث بالای 15 سال و مطلقه

  4. گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان مذکر بالای 22 سال حداکثر تا سن 25 سال تمام (26 سال برای دانشجوی دکتری)

  5. گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی مورد نیاز

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه های انجام شده بستری:

چنانچه بیمه شده هزینه های بیمارستانی را شخصاً پرداخت نماید می بایست علاوه بر ارائه موارد ذیل ابتدا سهم بیمه گر پایه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و . . .) خود را دریافت و سپس رونوشت برابر اصل مدارک درمانی به انضمام تصویر سند وجه دریافتی از بیمه گر پایه، تصاویر شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار و دفترچه بیمه پایه بیمار را برای دریافت سهم بیمه "ما" ارائه نماید که در اینصورت با رعایت اصل همترازی مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت بیمه "ما" و تعرفه های مصوب و آیین نامه های بیمه مرکزی همچنین مقررات مربوطه محاسبه و پرداخت می شود.

  1. مدرک شناسایی عکس دار معتبر (کارت ملی یا شناسنامه)

  2. تصویر دفترچه بیمه پایه بیمار

  3. اصل شناسنامه فرزندان مونث بالای 15 سال و مطلقه

  4. گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان مذکر بالای 22 سال حداکثر تا سن 25 سال تمام (26 سال برای دانشجوی دکتری