بیمه دانشگاه آزاد اسلامی

بیمه دانشگاه آزاد اسلامی

کلیه پرسنل واحدهای دانشگاهان دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور جهت ویزیت رایگان می باشند و جهت سایر اقدامات تشخیصی و درمانی داشتن کد بیمه تکمیلی و ارائه به پذیرش قسمت های مختلف بیمارستان الزامی می باشد.

در صورتی که کد و شناسه بیمه تکمیلی در اختیار فرد نباشد تمامی هزینه ها بدون احتساب بیمه تکمیلی محاسبه خواهد شد و در نهایت رسید اخذ وجه تحویل داده می شود.

در صورت بستری دریافت معرفی نامه از کارگزینی محل خدمت الزامی می باشد.

تمامی هزینه های تشخیصی و درمانی برای افرادی که از کارگزینی محل خدمات خود معرفی نامه دارند کاملاً رایگان می باشد.

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی