مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

واحد مهندسی پزشکی بیمارستان بوعلی :

واحد مهندسی پزشکی بیمارستان بوعلی به سرپرستی مهندس قاضی ، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی می باشد و واحد اکسیژن بیمارستان زیر مجموعه این واحد می باشد .