ریاست

ریاست

جناب آقای دکتر امیر ایجادی در بهمن ماه 1396 به ریاست بیمارستان بوعلی منصوب شدند.

آقای دکتر ایجادی فوق تخصص نفرولوژی و از اساتید دانشگاه می باشد.

از جمله فعالیت‌های حوزه ریاست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برقراری جلسات برای ارتباط با مشاوران متخصص و خبرگان حوزه سلامت و سایر حوزه‌ها

تدوین، توسعه و نظارت بر برنامه استراتژیک بیمارستان

برقراری ارتباط با اساتید دانشگاه‌های معتبر مدیریت ایران

 تشکیل جلسات مداوم

ارتباط دادن و یا حل مشکلات بیمارانی که به حوزه ریاست مراجعه می‌کنند

 مدیریت و کنترل پروژه‌های عمرانی، مدیریتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم