ریاست

ریاست

دکتر امیر سعید کریمی

متخصص طب اورژانس

 

 

دکتر امیر سعید کریمی از تاریخ 99/2/1 تا کنون با صدور حکمی از سوی دکتر ابطحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به عنوان رئیس بیمارستان بوعلی تهران منصوب گردید.