مدیریت

مدیریت

جناب آقای دکتر منوچهر امیری فیروزکوهی در اردیبهشت ماه 1397 به عنوان معاون توسعه و منابع انسانی بیمارستان بوعلی منصوب شدند.           

از جمله فعالیت های حوزه مدیریت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مدیریت منابع انسانی (برقراری نظامهای جذب، بکارگیری، ابقاء، ارتقاء و جانشین پرور و نظارت بر عملکرد سیستم مدیریتی (طراحی رویکرد، برنامه ریزی اقدامات، نظارت و کنترل بر عملکرد و ارزیابی عملکرد واحدها) نظارت و کنترل بر نتایج کلیدی سازمان نظارت و راهبری سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیک (در چهار وجه ذی نفعان جامعه، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی)ساماندهی برنامه های واحدهای تحت پوشش در دستیابی به اهداف واحد وایجاد هماهنگی و تقسیم کار در واحدهای تحت پوشش بمنظور ارتقاء شاخص های عملکردی سازمان تسهیل انجام امور و فرآیندهای انجام کار.

رزومه پربار دکتر امیری فیروزکوهی :

 دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، 1380 با درجه خوب ومعدل (16/98).

 معاون توسعه و منابع  بیمارستان بوعلی  دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی  و با حفظ سمت سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب.

    رییس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب .

  دبیر ستاد روز  فناوری فضایی سازمان و پژوهشگاه فضایی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات .

 معاون پژوهشی دانشگاه با حفظ سمت سرپرست بیمارستان احمد نژاد کتالم.

  مسئول طراحی و راه اندازی بیمارستان احمد نژاد کتالم .

 نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در طرح بزرگ و بنیادی – کاربردی تدوین راهکار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1382.

 کارشناس مسؤل صدور پروانه های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران .

مدیربیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 1380 - 1378 .

عضو انجمن علمی اداره بیمارستانهای کشور .